คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ

หน่วยงานที่ให้บริการ :เรือนจำกลางบางขวางกระทรวงยุติธรรม

 


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตมายังสำนักทัณฑวิทยา เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง หรือสถานกักกัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมแนบรายชื่อคณะผู้เข้าดูกิจการของเรือนจำทั้งหมด

2. บุคคลภายนอกจะเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำได้ต่อเมื่อรับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำ

3. บุคคลภายนอกที่จะเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำจะต้องปฏิบัติตนดังนี้

 (1) แต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ

 (2) ไม่พูดจากับผู้ต้องขัง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 (3) ต้องเข้าดูแต่ภายในอาณาเขต และกำหนดเวลาที่ทางการเรือนจำกำหนดให้ไว้

4. บุคคลภายนอกที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำในคราวหนึ่งจะมีจำนวนเท่าใด ให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่สภาพการณ์ของเรือนจำ

5. การเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฎภาพถ่าย แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำไว้เป็นหลักฐาน

6. กรณีเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำเป็นหมู่คณะ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแจ้งรายชื่อคณะผู้เข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำทั้งหมดแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำไว้เป็นหลักฐาน

7.เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:


            ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานที่กักขังผู้อำนวยการสถานกักกันมีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สภาวะการณ์ต่าง ๆ ภัยธรรมชาติ สภาวะอากาศ อาทิเช่น เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจากการจลาจล การประท้วง ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน แห่งนั้น เป็นต้น
            ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 222 .นนทบุรี 1 .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร 02 967 2222 ต่อ 706/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

เรือนจำกลางบางขวาง ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2525 0487 - 8 ต่อ 164 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :3 วันทำการ

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหนังสือขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ

(หมายเหตุ: -)

1 วันทำการ

เรือนจำกลางบางขวาง

 

2)

การพิจารณา

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พิจารณาเพื่อมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต

(หมายเหตุ: -)

1 วันทำการ

เรือนจำกลางบางขวาง

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ลงนามอนุญาตหรือไม่อนุญาต

(หมายเหตุ: -)

1 วันทำการ

เรือนจำกลางบางขวาง

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฎภาพถ่าย

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

2)

 

หนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมรายชื่อคณะทั้งหมด (กรณีเป็นหมู่คณะ)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ -

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี 11000 โทร 02 967 2222

(หมายเหตุ: -)

2)

เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

หมายเหตุ

-

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 22/09/2558

เอกสารประกอบการพิจารณา: การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ

หน่วยงานที่ให้บริการ :เรือนจำกลางบางขวางกระทรวงยุติธรรม

 


เอกสารประกอบการขออนุญาต

 

รายการเอกสาร

ตัวจริง

สำเนา

เงื่อนไข

 

1

 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฎภาพถ่าย

 

1

1

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

o

2

 

หนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมรายชื่อคณะทั้งหมด (กรณีเป็นหมู่คณะ)

 

1

0

-

o

 

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

 

รายการเอกสาร

เงื่อนไข

 

ไม่พบแบบฟอร์มคำขออนุญาต