คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทัณฑสถาน

หน่วยงานที่ให้บริการ :เรือนจำกลางบางขวางกระทรวงยุติธรรม

 


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอ ได้แก่ นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ภายในเรือนจำหรือทัณฑสถาน เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

2. ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีหนังสือขออนุญาตมายังสำนักทัณฑวิทยา หรือ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกันหรือสถานกักขัง โดยในหนังสือขออนุญาตจะต้องระบุ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลให้ละเอียด และครบถ้วน

3. ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นโครงร่างและแบบสอบถามการทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์แนบมาพร้อมกับหนังสือขออนุญาต

4.การพิจารณาอนุญาต/ผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่

 (1) กรณียื่นที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยา

 (2) กรณียื่นที่เรือนจำ ทัณฑสถาน สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีหัวหน้าส่วนราชการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประสงค์จะเก็บข้อมูล ณ เรือนจำ ทัณฑสถานดังกล่าวผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน นั้น ๆ

 (3) กรณียื่นที่เรือนจำจังหวัด เรือนจำอำเภอ ที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และประสงค์จะเก็บข้อมูล ณ เรือนจำจังหวัด เรือนจำอำเภอดังกล่าว ผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยา

 (4) กรณีที่ยื่นทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขังสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีหัวหน้าส่วนราชการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และประสงค์จะเก็บข้อมูล ณ ทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขังดังกล่าว ผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยา

 (5) กรณียื่นคำขอที่เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน หรือสถานกักขัง ที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคำขอ ให้เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขังดังกล่าว ส่งคำขอมายังผู้มีอำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต

 (6) กรณียื่นคำขอเพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทัณฑสถาน ในหัวข้อเดียวกันโดยเก็บข้อมูล ณ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน หลายแห่ง ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยาจะเป็นผู้พิจารณาคำขอเท่านั้น

5. กรณีที่การเก็บข้อมูลภายในเรือนจำหรือทัณฑสถาน มีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังร่วมด้วย ให้ทำการขออนุญาตเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังด้วย (หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชน: กาารพิจารณาอนุญาตให้บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปในเรือนจำเพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ ภาพยนตร์-วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ)

6. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:


            ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานที่กักขัง ผู้อำนวยการสถานกักกันมีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สภาวะการณ์ต่าง ๆ ภัยธรรมชาติ สภาวะอากาศ อาทิเช่น เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจากการจลาจล การประท้วง ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน แห่งนั้น เป็นต้น
            ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ 222 .นนทบุรี 1 .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02 967 2222/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 222 .นนทบุรี 1 .สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000/ไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :2 วันทำการ

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหนังสือขออนุญาตและเอกสารประกอบ

(หมายเหตุ: (กรณีเก็บข้อมูลเพื่อการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ในหัวข้อเดียวกันหลายแห่ง ผู้ตรวจสอบหนังสือขออนุญาตและเอกสารประกอบได้แก่สำนักทัณฑวิทยา เท่านั้น))

1 วันทำการ

เรือนจำกลางบางขวาง

 

2)

การพิจารณา

เสนอให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง หรือผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยา พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต และลงนาม (แล้วแต่กรณี)

(หมายเหตุ: (กรณีเก็บข้อมูลเพื่อการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ในหัวข้อเดียวกันหลายแห่ง ผู้อำนวยการสำนักทัณฑวิทยาจะเป็นผู้พิจารณา))

1 วันทำการ

เรือนจำกลางบางขวาง

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่าย

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

2)

 

โครงร่างการทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำนาถูกต้อง)

-

3)

 

หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

-

4)

 

แบบสอบถามเพื่อการทำวิจัย หรือ ทำวิทยานิพนธ์

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ -

-

5)

 

หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำนาถูกต้อง)

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์  ที่อยู่ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02 967 2222 ต่อ 706

(หมายเหตุ: -)

2)

เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

หมายเหตุ

-

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/09/2558

 

เอกสารประกอบการพิจารณา: การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทัณฑสถาน

หน่วยงานที่ให้บริการ :เรือนจำกลางบางขวางกระทรวงยุติธรรม

 


เอกสารประกอบการขออนุญาต

 

รายการเอกสาร

ตัวจริง

สำเนา

เงื่อนไข

 

1

 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่าย

 

1

1

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

o

2

 

โครงร่างการทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์

 

0

1

(รับรองสำนาถูกต้อง)

o

3

 

หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

 

1

1

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

o

4

 

แบบสอบถามเพื่อการทำวิจัย หรือ ทำวิทยานิพนธ์

 

0

1

-

o

5

 

หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา)

 

1

1

(รับรองสำนาถูกต้อง)

o

 

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

 

รายการเอกสาร

เงื่อนไข

 

ไม่พบแบบฟอร์มคำขออนุญาต