• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

การช่วยเหลือประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์

ขอรับการสนับสนุน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม

ขอมีทนายความให้แก่การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

 

คลินิกยุติธรรม

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้ง คลินิกยุติธรรม เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

กองทุนยุติธรรม

          กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น

          ปัจจุบันมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

          การสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม รวม ๘ กรณี ดังนี้

                   ๑.การประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

                   ๒.การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีเพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี

                   ๓.การวางค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง

                   ๔.การดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

                   ๕.เงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน

                   ๖.การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม

                   ๗.เงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน

                   ๘.สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การพิจารณาให้การสนับสนุนกองทุนยุติธรรม

          ๑.ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือของกองทุน

          ๒.พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นเรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

          ๓.ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเสียหายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ

          ๔.ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

          ๕.เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          ๖.พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น

          ๗.ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน

          ๘.การสนับสนุนของกองทุนนี้ให้คำนึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย

          ๙.การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมแท้จริง ทั้งนี้อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมกำหนด

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯอาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

      โทร. 0 2141 2924 – 25

      โทร. 0 2141 5100

รับเรื่องราวร้องทุกข์

       โทร. 0 2141 2905 – 14

       โทร. 0 2141 2900

สนับสนุนกองทุนยุติธรรม

       โทร. 0 2141 2915 – 20

การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

       โทร. 0 2141 2933 – 34

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (หน่วยปฏิบัติการเชิงรุก)

       โทร. 0 2141 2927

       โทรสาร 0 2143 9669

ส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับบริการได้ที่

          คลินิกยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77