• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้ นายดนัย ทรัพย์สิน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมอบรม

ธรรมปฏิบัติ เรือนจำ เรือนธรรม รุ่นที่ ๒

เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

บำบัดความเครียดผ่านกระบวน การปฏิบัติธรรมทางศาสนา

ส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิต ตามวิถีทางพระพุทธศาสนา

ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายควบคุมแดน ๖