• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล แก้วภราดัยผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นประธานในพิธิเปิด

กิจกรรมอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจำ เรือนธรรม รุ่นที่ ๑

เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

บำบัดความเครียดผ่านกระบวน การปฏิบัติธรรมทางศาสนา

ส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิต ตามวิถีทางพระพุทธศาสนา

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายควบคุมแดน ๕