• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธี โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

สวดสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมมายุ ครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558

   ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา

ชั้น 2 เรือนจำกลางบางขวาง