• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าศึกษาดูงา

            สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานเ   ณ   เรือนจำกลางบางขวาง โดยมี   

นายเกษมศานต์ บุญญจินดานิลวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ส่วนที่ 2 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง

บางขวาง ในการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จำนวน 9 นาย และมอบหมายให้

วิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมภารกิจต่างๆ ของเรือนจำ เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ อาคารศาลาเฉลิม

พระเกียรติ เรือนจำกลางบางขวาง